ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Σκεφτόμαστε για όλο το πλανήτη δρούμε τοπικά και νοιαζόμαστε

Επενδύουμε κεφάλαιο, χρόνο και εμπειρία στο ανθρώπινο δυναμικό μας.  Μαθαίνουμε, εκπαιδευόμαστε, σχεδιάζουμε

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών μας είναι για μας υψηλή προτεραιότητα.  Έχουμε πρακτικές και συστήματα ελέγχου για να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Επαναπροσδιορίζουμε τη λειτουργία μας με ένα κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο αντιμετωπίζοντας τις κοινωνικές προκλήσεις.  Συμμετέχω, παρέχω, εμψυχώνω, προσφέρω, υποστηρίζω.

Περιβαλλοντική προστασία μέσω εθελοντισμού, ανακύκλωσης και  πρακτικές μείωσης της ενέργειας

Σεβόμαστε, διατηρούμε και προωθούμε τρόπους που προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον και το δικαίωμα να μεταφέρουμε στα παιδιά μας μια αξιόλογη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά καθώς και συνθήκες μιας καλής ζωής.

Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα

Η επιχείρηση ενθαρρύνει τη δημιουργία μιας πολιτικής αμοιβαίας εμπιστοσύνης και δημιουργικής συνεργασίας με τους προμηθευτές, πελάτες και προσωπικό σύμφωνα με ένα ηθικό και νόμιμο κώδικα. 

Προσφέροντας σε ομάδες κοινωνικά αποκλεισμένες.

Υποστηρίζουμε ευπαθείς ομάδες και κοινωνικούς φορείς που τους παρα στέκονται με χορηγίες, παροχή τροφίμων, ρουχισμού και επίπλων σύμφωνα με τις ανάγκες τους.